Organisation

I en virksomhed har man de interne og de eksterne forhold.
De interne forhold er: mål, forventninger og kompetencer. For at analysere virksomheden, kan man eventuelt bruge følgende analysemodeller SWOT, værdikæden og Boston modellen.
Omgivelserne er de eksterne forhold, her har virksomheden ikke selv indflydelse på hvordan markedet agerer. Her kan man eventuelt bruge følgende analysemodeller SWOT, PEST og Porters

Værdikæden

Værdikæden er de små individuelle processer, som danner den store helhed. En værdikædeanalyse, er lig med en optimering af virksomheden, den skal vise hvad der er virksomhedens spidskompetencer, samt kan der være mulighed for at få nogle opgaver outsourcede. Den er med til give et overblik ved f.eks. en produktionsvirksomhed fra underleverandør til færdigt produkt.

SWOT

SWOT - Kommer af de 4 nøglord - Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats

Strengths og Weaknesses er betegnelser internt fra virksomheden, her kan eksempler være: produktet, markedsføring, produktion, finansiering og organisation.

Opportunities og Threats er de 2 sidste nøgleord og har at gøre med de eksterne forhold i virksomheden, her kan følgende eksempler være demografi, teknologi, lovgivning, kultur, kunder, konkurrenter, distributionskanaler og leverandører.

Bostonmodellen

Når vi har med Boston modellen at gøre, giver vi virksomheden en betegnelse. Denne betegnelse, gives ud fra hvilken vækst virksomheden har, er det en stabil virksomhed, eller er den på vej op eller ned.

Modellen skal give et overblik over, hvor organisationens forretningsområder er placeret. Herefter kan der lægges en strategi for virksomheden. Denne analyse tydeligører også hvilke områder der bør afvikles.

Vi bruger følgende 4 betegnelser: Spørgsmålstegn, stjerne, hund og malkeko.

Spørgsmålstegn
Er en virksomhed med høj vækst, lille markedsandel og udviklingen i andel og afsætningen er usikker. Den kræver mange ressourcer og har begrænset indtjening, en sådan virksomhed bør man observere nøje og man bør være åben for afvikling. Eksempler på dette kan være virksomheden "Go hallo".

Stjernen
Er en virksomhed med høj vækst, stor markedsandel og kræver en del ressourcer. Et eksempel kan være Vestas vindmøller

Hund
Har en lav vækst og en lille markedsandel. Sådanne virksomheder bør afvikles. Eksempler på sådanne virksomheder kan være Sterling.

Malkeko
Er en sund virksomhed og det de fleste stiler efter, den har en stor markedsandel og lav vækst, samtidig kræver den kun få ressourcer og giver god indtjening. Man skal hele tiden være på vagt for andre udbydere som prøver at stjæle markedsandele, da malkekoen er den placering hvor alle vil ligge. Eksempel kan være Novo Nordisk

De fleste produkter starter som spørgsmålstegn, herfra udvikler produktet sig til en stjerne eller en hund, og måske bliver stjernen til en malkeko.Boston model
bostonmodellen


Markedsandel (hvad er vores konkurrencestyrke?) Markedsvækst (hvor attraktivt er markedet?)

Eksterne analyser: PEST og Porters 5 forces

Analyse af samfund/omverden


Faktorer fra omverdenen der påvirker organisationen - PEST

:

Politikal: Politiske og lovmæssige forhold


Economical: Økonomiske og demografiske forhold


Social: Sociale og kulturelle forhold


Technological: Teknologiske, fysiske og miljømæssige forhold


Porter’s 5 Forces

Porter's five forces benyttes til at vurdere konkurrencesituationen i en bestemt branche. Ved at analysere 5 vigtige markedskræfter der påvirker konkurrencesituationen i en branche.

Konkurrencesituationen i Branchen
Der er konstant konkurrence fra andre udbydere under anvendelse af de forskellige handlingsparametre. Det vil ofte være med fokus på at erobre markedsandele og nogle virksomheder vil prøve at differentiere deres produkter eller Brand for at skabe bedre præference hos målgruppen. Andre virksomheder vil benytte prisen som parameter, hvilket kan være ødelæggende for en hver branches indtjening, hvor en god reklame kan give virksomheden god indtjening.

Købernes forhandlingsstyrke
Købernes prisbevidsthed vil ofte have stor indflydelse på konkurrencesituationen i de enkelte brancher og hvis køberne samtidig har en stor viden om de enkelte leverandøres priser, vil køberne ofte stå i en stærk forhandlingsposition. Det er jo let for alle forbrugere at erhverve sig infomation om stort set alle produkter, via internettet og trykte medier.

Konkurrence for substituerende produkter
Dette emne handler om at det er let for forbrugeren at skifte produkt eller mærke fra det ene til det andet. Følgende forhold kan påvirke konkurrencen på substituerende produkter:

− Den relative pris af substituerende produkter
− Skifteomkostninger ved at substituere det pågældende produkt
− Fremkomst af nye produkter og nye teknologier

Leverandørernes Forhandlingsstyrke
En leverandør vil være stærk hvis virksomheden leverer et produkt:

− Der er vanskeligt at substituere
− Der indgår med en værdimæssigt stor vægt hos udbyderne
− Der er tidsmæssigt kritisk for færdigvaren
− Hvor leverandøren har mulighed for at integrere forlæns
− Med en vis prestigemæssig værdi

Truslen for nye udbydere
Hvis der er en branche med god indtjening eller der forventes stor vækst, vil det oftest være interessant for nye udbydere at forsøge at trænge ind på det pågældende markedet. Truslen for nye udbydere vil oftest afhænge af hvor stor adgangsbarrier er for at trænge ind på et markedet. En virksomhed kan være lidt beskyttet af f.eks. følgende adgangsbarrier:

− Kapitalkrav
− Stordriftsfordele
− Patenter
− Adgang til distributionskanaler
− Image.porters 5 forces model

Projekt og projektledelse

Her er der blevet undervist i hvad et projekt er, hvorfor vi arbejder med projekter, og hvilke fordele og ulemper der kan være ved at arbejde med dem. og være projektleder for et projekt.

Hvad er et projekt og hvorfor er det et projekt?

Et projekt, er en kompleks opgave med flere dele, som har en fast tidsramme samt en fast pris.

En ting som meget nemt, kan blive løbet over lidt hurtigt, er planlægningen af projektet, dette er dog en meget vigtig del, og kan sagtens tage den samme tid som selve projektet. Lav en projektdefinition til at starte med, hvor du specificere alt ned til den mindste detaile.

Omfang, kvalitet, tid, omkostninger, risiko er 5 nøgle ord. Sørg for at disse er tydelige og skrevet ned for både dig og kunden.

Vigtigt! Husk altid hvorfor du laver projektet, det kan hurtigt tage en forkert drejning, hvis du ikke er opmærksom på dette.

En anden vigtig ting er kunden. Det er kundens opgave at definere hvorfor dette projekt er sat i værk, dette er også med til at motivere dine medarbejdere.

Man arbejder ofte i teams, og her kan man støde på nogle forhindringer undervejs. Teamet er ofte folk der er blevet samlet p.g.a. deres kompetencer, og det er derfor første gang de arbejder sammen. De hører ofte til en anden afdeling, hvor de også har arbejdsopgaver og en chef som river i dem.

Kilder

Henrik Kjær,
Hans Jørgen Skriver,
Erik Staunstrup.
Organisation, 4 udagve.
Trojka.
4. udgave, 3 oplag 2008.

Finn Rolighed Andersen,
Bjarne Warming Jensen,
Kurt Jepsen,
Peter Schmalz,
Thomas Trojel.
International markedsføring, 2 udgave.
2. udgave, 3. oplag, august 2005.Links til relevante projekter

- Projekt 9